محمدرضا امینی

تاريخ تولد : 1300/02/17
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 96
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
محمدرضا امینی از سال 1384 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش ملی (1381) است. امینی از سال 1372 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
امینی در رشته کارشناسی تربیت بدنی تحصيل کرده است و در حال حاضر به عنوان مسئول بیمه فعاليت می کند.