محمدرضا اکبریان

تاريخ تولد : 1357/01/15
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 106
دفعات استفاده از کارت زرد : 487
دفعات استفاده از کارت قرمز : 26
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
محمدرضا اکبریان از سال 1385 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش ملی (1380) است.