مهدی اجاقی

تاريخ تولد : 1363/10/18
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 0
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
اجاقی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته تربیت بدنی به پایان رسانده است و در حال حاضر دارای شغل آزاد است.
وی در سال 1389 درجه یک داوری خود را گرفته است.