شاهو اصلانی

تاريخ تولد : 1358/02/16
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 11
دفعات استفاده از کارت زرد : 59
دفعات استفاده از کارت قرمز : 5
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
اصلانی از فعالیت حرفه ای خود را از سال 1380 با اخذ مدرک درجه سه داوری آغاز کرد و در سال 1389 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در رشته ساختمان به پایان رسانده است و در حال حاضر دارای شغل آزاد است.