حمیدرضا افشون

تاريخ تولد : 1364/06/15
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 4
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
افشون اولين مدرك داوري خود را در تاريخ 1381 و درجه يك داوري را در تاريخ 1386 اخذ كرد.وي فوق ديپلم تربيت بدني دارد.