بهلول اسحاقی

تاريخ تولد : 1349/03/02
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 5
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:

اسحاقی فعالیت حرفه ای اش را با اخذ درجه سه داوری از سال 1374 آغاز کرد و مدرک درجه ملی داوری خود را در سال  1383 اخذ کرده و تحصیلات خود را در رشته تربیت بدنی تا مقطع کارشناسی به پایان رسانده و در حال حاضر دبیر است.