میرهادی اسماعیلی

تاريخ تولد : 1361/06/28
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 15
دفعات استفاده از کارت زرد : 7
دفعات استفاده از کارت قرمز : 1
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
وی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1381 با اخذ مدرک درجه سه داوری فوتسال آغاز کرد و در سال 1388 درجه ملی خود را گرفت.