انور ابراهیم پور

تاريخ تولد : 1366/01/01
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 7
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
ابراهیم پور فعالیت حرفه ای اش را با اخذ داوری درجه سه از سال 1381 آغاز کرد و مدرک درجه ملی داوری خود را در سال 1388 اخذ کرده و تحصیلات خود را در رشته تربیت بدنی تا مقطع کاردانی به پایان رسانده و در حال حاضر کارمند بیمه است.