تاريخ تولد: 1363/03/05
سوابق:
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی بوده و در دوره های توجیهی مدیریت تدریس می کند. شهریاری مدرس فیفا در دوره مدیریت است و دوره های متعددی را در استانهای مختلف برگزار کرده است. شهریاری در حاضر مسئول دپارتمان فوتبال ساحلی است.
بازیهای تحت نظارت