1394/08/15-14:30

برای دانلود فرم درخواست ITC برروی لينک زیر کليک نماييد.
ITC Form (2).pdf
تمام مراحل تکمیل و تحویل فرم ITC می بایستی صرفا توسط بازیکن، پدر ایشان و یا وکیل قانونی صورت پذیرد و فدراسیون فوتبال از پاسخگویی به سایر افراد معذور است.