مهناز امیرشقاقی

Date of Birth: 1346/07/16
Number of Courses: 10
Experience:
وی دارای مدرک فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی است و به عنوان مدرس در دوره d فعالیت می کند.
Courses taught by مهناز امیرشقاقی
Training: from Date:

to Date:


Row Course Title from Date to Date Location Instructor Participants
1 استعداديابي مربيگري 1390/04/14 1390/04/19 ایران-کرمان-کرمان مهناز امیرشقاقی بانوان
2 استعداديابي مربيگري 1390/04/27 1390/04/31 ایران-آذربایجان غربی-ارومیه مهناز امیرشقاقی بانوان
3 استعداديابي مربيگري 1390/06/29 1390/07/03 ایران-قم-قم مهناز امیرشقاقی بانوان
4 استعداديابي مربيگري 1390/09/28 1390/10/03 ایران--تبریز مهناز امیرشقاقی بانوان
5 استعداديابي مربيگري 1390/10/02 1390/10/07 ایران--تبریز مهناز امیرشقاقی بانوان
6 استعداديابي مربيگري 1390/11/22 1390/11/27 ایران-کرمان-سیرجان مهناز امیرشقاقی بانوان
7 دوره مربیگری D 1390/11/22 1390/11/27 ایران-کرمان-کرمان مهناز امیرشقاقی بانوان
8 دوره مربيگري C آسيا 1391/12/07 1391/12/19 ایران-تهران-تهران مهناز امیرشقاقی بانوان
9 استعداديابي مربيگري 1392/05/21 1392/05/25 ایران-تهران-تهران مهناز امیرشقاقی بانوان
10 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/06/28 1394/07/09 ایران-کرمان-سیرجان مهناز امیرشقاقی آقایان
1 1