بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان تاریخ صدور شاکیان متشاکیان
1 دیدار پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز 1395/12/16 آیین نامه کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس تهران بخاطر فحاشی تماشاگران و پرتاب نارنجک و اهانت به تیم داوری با توجه به سوابق قبلی در هفته های 17، 18 و 20 رقابتهای لیگ برتر، به برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشاگران در مسابقه خانگی و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

رای صادره:
تیم پرسپولیس تهران بخاطر تخلف تماشاگرانش و با توجه به سوابق قبلی در هفته های 17، 18 و 20 رقابتهای لیگ برتر، به برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشاگران در مسابقه خانگی محروم شد.
2 مهدی کیانی 1395/12/04 داوران مهدی کیانی
گروه شکایت:
اظهار نظرها و مصاحبه های خلاف مقررات
شرح شکایت:
آقای مهدی کیانی بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز بر علیه داور مسابقه  مقابل ماشین سازی تبریز مصاحبه کرده که این تخلف منطبق با بند های 4و5 ماده 66 بوده و کمیته انضباطی وی را به  پرداخت 40میلیون ريال جریمه نقدی محکوم کرد.

رای صادره:
آقای مهدی کیانی بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز بر علیه داور مسابقه مقابل ماشین سازی تبریز مصاحبه کرده که این تخلف منطبق با بند های 4و5 ماده 66 بوده و کمیته انضباطی وی را به پرداخت 40میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
3 پدیده و فولاد خوزستان 1395/12/02 کمیته انضباطی پدیده مشهد
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پدیده به دلیل سردادن شعارهای غیر اخلاقی نسبت به بختیار رحمانی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم پدیده به دلیل سردادن شعارهای غیر اخلاقی نسبت به بختیار رحمانی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
4 پدیده و فولاد خوزستان 1395/12/02 کمیته انضباطی پدیده مشهد
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پدیده به دلیل سردادن شعارهای غیر اخلاقی نسبت به بختیار رحمانی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم پدیده به دلیل سردادن شعارهای غیر اخلاقی نسبت به بختیار رحمانی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
5 پرسپولیس و سپاهان 1395/12/02 کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب ترقه توسط تماشاگران در دیدار مورخ 28/11/95 مقابل سپاهان به پرتاب 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب ترقه توسط تماشاگران در دیدار مورخ 28/11/95 مقابل سپاهان به پرتاب 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
6 سپاهان و ماشین سازی تبریز 1395/12/02 کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
سپاهان اصفهان به دلیل سردادن شعارهای غیراخلاقی  نسبت به کادر فنی و آقای عبدالله ویسی به پرداخت 100میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
رای صادره:
سپاهان اصفهان به دلیل سردادن شعارهای غیراخلاقی نسبت به کادر فنی و آقای عبدالله ویسی به پرداخت 100میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
7 ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران 1395/12/02 کمیته انضباطی ذوب آهن اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم ذوب آهن به دلیل ورود یک تماشاگر به داخل زمین در دیدار 28 بهمن مقابل استقلال از سری مسابقات هفته 22 لیگ برتر به 30 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم استقلال تهران به دلیل تخلفات تماشاگران و پرتاب نارنجک به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
8 گسترش فولاد تبریز و سایپا 1395/12/02 کمیته انضباطی ماشین سازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم گسترش فولاد تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران در دیدار مقابل سایپا از سری مسابقات هفته 21 لیگ برتر به پرداخت 60میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم گسترش فولاد تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران در دیدار مقابل سایپا از سری مسابقات هفته 21 لیگ برتر به پرداخت 60میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
9 استقلال و پرسپولیس 1395/11/26 کمیته انضباطی مهدی طارمی و محسن مسلمان
گروه شکایت:
رفتار غیر ورزشی
شرح شکایت:
مهدی طارمی و محسن مسلمان به دلیل درگیری با یکدیگر پس از پایان مسابقه به استناد مواد 58و65 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی و  پرداخت 50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

رای صادره:
مهدی طارمی و محسن مسلمان به دلیل درگیری با یکدیگر پس از پایان مسابقه به استناد مواد 58و65 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی و پرداخت 50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
10 استقلال تهران و پرسپولیس تهران 1395/11/26 کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس به دلیل فحاشی و پرتاب اشیا و ترقه توسط تماشاگران به استناد ماده 79 آیین نامه انضباطی به 70میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم پرسپولیس به دلیل فحاشی و پرتاب اشیا و ترقه توسط تماشاگران به استناد ماده 79 آیین نامه انضباطی به 70میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.