• اسماعیل حسن زاده
  اسماعیل حسن زاده
  رئیس کمیته انضباطی
 • روزبه وثوق احمدی
  روزبه وثوق احمدی
  رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان
 • عباس روغنی
  عباس روغنی
  معاون کمیته انضباطی
 • حسین عبدالهی
  حسین عبدالهی
  عضو کمیته انضباطی
 • سمیه شادان
  سمیه شادان
  کارمند کمیته انضباطی
 • سهیل آرحیمی
  سهیل آرحیمی
  کارمند کمیته انضباطی

1 1