بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
دیدار سایپا و سپاهان اصفهان 1395/08/06 کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
ورود غیر قانونی به زمین مسابقه
شرح شکایت:
تیم سپاهان اصفهان به دلیل ورود بدون اجازه نیمکت نشیان به داخل زمین بعد از دریافت گل مساوی طبق ماده 65 به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار سایپا و سپاهان اصفهان 1395/08/06 کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم سپاهان اصفهان به دلیل فحاشی تماشاگران به داور مسابقه طبق بند 3 ماده 79 و با توجه به سوابق هفته های 1و 3 به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار ماشین سازی تبریز و پیکان تهران 1395/08/06 کمیته انضباطی نود ارومیه
گروه شکایت:
ورود غیر قانونی به زمین مسابقه
شرح شکایت:
تیم ماشین سازی تبریز به دلیل ورود نیمکت نشینان این تیم بدون اجازه داور به زمین مسابقه بعد از به ثمر رسیدن گل چهارم، طبق ماده 65 به پرداخت 30 ملیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار ماشین سازی تبریز و پیکان تهران 1395/08/06 کمیته انضباطی صادق پورحسین
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
صادق پور حسین مربی تیم ماشین سازی به دلیل اعتراض به داور که منجر به اخراج وی گردید، طبق ماده 65 به تذکر کتبی محکوم شد.
دیدار ماشین سازی تبریز و پیکان تهران 1395/08/06 کمیته انضباطی سعید بخشی زاده
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
سعید بخشی زاده به دلیل اعتراض به داور که منجر به اخراج وی گردید، طبق ماده 65 به تذکر کتبی محکوم شد.
دیدار ماشین سازی تبریز و پیکان تهران 1395/08/06 کمیته انضباطی نود ارومیه
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم ماشین سازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران به داور مسابقه، طبق بند 3 ماده 79 با توجه به سوابق هفته های 6 و 7 به پرداخت مبلغ 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران 1395/07/29 کمیته انضباطی استقلال خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال خوزستان به دلیل فحاشی تماشاگرانش به داور مسابقه به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی طبق بند 3 ماده 79 شد.
دیدار استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران 1395/07/29 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال استقلال خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال خوزستان به دلیل پرتاب اشیا از سوی تماشاگران به داخل زمین مسابقه و به سمت تماشاگران حریف ، طبق ماده 78 و 79 آئین نامه انضباطی به سه جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در دیدارهای خانگی و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید
دیدار استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران 1395/07/29 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال استقلال خوزستان
گروه شکایت:
استفاده از بازیکن غیرمجاز و محروم
شرح شکایت:
باشگاه استقال خوزستان به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری در دیدار با پرسپولیس تهران ، طبق ماده 69 آئین نامه انضباطی به 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید
دیدار استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران 1395/07/29 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه پرسپولیس به دلیل درگیری تماشگران منتسب به این با شگاه با تماشاگران تیم حریف ( استقلال خوزستان) ، طبق ماده 79 آئین نامه انضباطی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید