بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان 1395/10/11 کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل پرتاب گلوله های برفی و فحاشی توسط تماشاگران منتسب به استناد بند 3 ماده 79آیین نامه انضباطی به یک بازی بدون تماشاگردر اولین مسابقه که میزبان است و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشود.
ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران 1395/10/07 کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب بطری و سایر اشیا به سمت نیمکت داوران به استناد بند 1ماده 79 آیین نامه انضباطی به 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
کمال کامیابی نیا بازیکن شماره 11 تیم پرسپولیس به خاطر بی احترامی به ناظر مسابقه به استناد ماده 66 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی و 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان 1395/10/07 کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم فولاد خوزستان در دیدار مورخ 95/9/26 مقابل تیم صنعت نفت آبادان از سری مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر به علت پرتاب ترقه توسط تماشاگران به داخل زمین مسابقه که منطبق با بند 1 ماده 79 آیین نامه انضباطی است به 70میلیون ریال جریمه  نقدی محکوم شد.
ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس 1395/10/07 کمیته انضباطی کمال کامیابی نیا
گروه شکایت:
بی احترامی
شرح شکایت:
کمال کامیابی نیا بازیکن شماره 11 پرسپولیس به دلیل بی احترامی به ناظر مسابقه در پایان دیدار مورخ 95/9/26 مقابل ذوب آهن اصفهان از سری مسابقات هفته چهاردهم به استناد ماده 66 به تذکر کتبی و 10 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان 1395/10/07 غلامحسین امینی فر
گروه شکایت:
اعتراض مکرر به تصمیم داور
شرح شکایت:
غلامحسین امینی فر سرپرست صنعت نفت آبادان در دیدار مورخ 95/9/26 مقابل فولادخوزستان از سری مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر به دلیل اعتراضات مکرر و بی احترامی به داور که منطبق با ماده 66 آیین نامه انضباطی است ، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و 20میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان 1395/10/07 کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم فولاد خوزستان به دلیل سر دادن شعارهای تحریک آمیز، تماشاگران به استناد بند 3 ماده79 آیین نامه انضباطی به 50میلیون ریال جریمه نقدی و تذکر محکوم شد.
فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان 1395/10/07 کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم فولاد خوزستان به دلیل سر دادن شعارهای تحریک آمیز، تماشاگران به استناد بند 3 ماده79 آیین نامه انضباطی به 50میلیون ریال جریمه نقدی و تذکر محکوم شد.
فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان 1395/10/07 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فخاشی تماشاگزان که مستند به بند 3ماده79  است و با توجه به سوابق قبلی به 70میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان 1395/09/07 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فحاشی تماشاگران به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی با توجه به سابقه هفته چهارم محکوم شد.
جری دیکاردو 1395/09/07 کمیته انضباطی جری دیکاردو
گروه شکایت:
اقدام برای برخورد فیزیکی
شرح شکایت:
آقای جری دیکاردو بازیکن ذوب آهن اصفهان به دلیل برخورد فیزیکی با بازیکن تیم مقابل در زمان تعویض به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و حضور در مسابقات رسمی و پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد