بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
دیدار تیم های پیکان تهران و صبای قم 1395/05/10 آیین نامه کمیته انضباطی ساکت الهامی
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
ساکت الهامی- مربی تیم صبای قم به دلیل اعتراض به تصمیمات داور که منجر به اخراجش شد طبق ماده 66 به تذکر کتبی محکوم شد.
دیدار پیکان تهران و صبای قم 1395/05/10 آیین نامه کمیته انضباطی مهیار مرتضوی اصل
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
مهیار مرتضوی- پزشک تیم صبا به دلیل اهانت به داور از روی نیمکت ذخیره ها اخراج شد. وی طبق ماده 66 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی . 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار استقلال خوزستان و استقلال تهران 1395/05/10 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه استقلال خوزستان به دلیل پرتاب ترقه از سوی تماشاگران تیمش، طبق بند یک ماده 79 به پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
این تیم بخاطر  فحاشی تماشاگرانش نیز باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
دیدار استقلال خوزستان و استقلال تهران 1395/05/10 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم باشگاه استقلال تهران به دلیل پرتاب ترقه از سوی تماشاگرانش طبق بند  یک ماده 79 به پرداخت 30میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
این باشگاه به خاطر فحاشی تماشاگرانش به تیم داوری نیز باید 30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
دیدار گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان 1395/03/03 آیین نامه کمیته انضباطی فراز کمال وند
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
به دلیل تخلف فراز کمالوند-سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز به خاطر اهانت به داور بازی، وی طبق بند 5 ماده 66 با توجه به عدم وجود سابقه قبلی به توبیخ کتبی و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار ذوب آهن و سیاه جامگان 1395/02/30 آیین نامه کمیته انضباطی سیاه جامگان
گروه شکایت:
اعتراض به تصمیم داور با کردار یا رفتار فیزیکی
شرح شکایت:
علی عباسی-مدیر عامل تیم سیاه جامگان به دلیل اهانت و فحاشی به داور و نماینده فدراسیون به سه ماه محرومیت از همراهی تیم و دخالت در امور فوتبال  به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار ذوب آهن اصفهان و سیاه جامگان 1395/02/30 آیین نامه کمیته انضباطی مرتضی کرمانی مقدم
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
مرتضی کرمانی مقدم-مربی تیم سیاه جامگان به دلیل اعتراض و دخالت در امور داوری به تذکر کتبی و درج در پرونده محکوم شد.
دیدار ذوب آهن اصفهان و سیاه جامگان 1395/02/30 آیین نامه کمیته انضباطی ذوب آهن اصفهان
گروه شکایت:
بازیکنان اخطاری
شرح شکایت:
تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری طبق مقررات ماده 69 به 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار پرسپولیس تهران و راه آهن 1395/02/24 آیین نامه کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس تهران به خاطر پرتاب ترقه از سوی هوادارانش طبق ماده 79 به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار استقلال خوزستان و ذوب آهن 1395/02/24 آیین نامه کمیته انضباطی ذوب آهن اصفهان
گروه شکایت:
اعتراض به تصمیم داور با کردار یا رفتار فیزیکی
شرح شکایت:
به دلیل تخلف جلال امیدیان-مربی تیم ذوب آهن مبنی بر دخالت بر امر داوری و اعتراض به تصمیمات داوری، وی به توبیح کتبی و 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.