بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
دیدار صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان 1395/05/21 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فحاشی تماشاگران به بازیکن تیم حریف طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان 1395/05/21 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه صنعت نفت آبادان به دلیل پرتاب فشفشه و ترقه از سوی تماشاگران طبق بند یک ماده 79 به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
استقلال خوزستان و نفت تهران 1395/05/21 کمیته انضباطی علی دایی
گروه شکایت:
نافرمانی از دستور مقامات رسمی فدراسیون و مسابقات
شرح شکایت:
آقای علی دایی سرمربی تیم نفت تهران به دلیل عدم تمکین از نظر مسئولان برگزاری در خصوص زمان حضور در زمین مسابقه و پرخاشگری به ایشان ، طبق ماده 66 آئین نامه انضباطی به تذکر کتبی محکوم شد
استقلال خوزستان و نفت تهران 1395/05/21 کمیته انضباطی بهزاد غلامپور
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
آقای بهزاد غلامپور مربی تیم نفت تهران به دلیل اعتراض به داور و رفتار غیر مسئولانه که منجر به اخراج ایشان گردید، طبق ماده 66 آئین نامه انضباطی به تذکر کتبی محکوم شد
ماشین سازی تبریز و تراکتور سازی تبریز 1395/05/21 کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل توهین تماشاگران منتسب به آن باشگاه به داور مسابقه ، طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
دیدار ماشین سازی تبریز و تراکتور سازی تبریز 1395/05/21 کمیته انضباطی رسول پاکی خطیبی
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
آقای رسول خطیبی سر مربی باشگاه ماشین سازی تبریز به دلیل اعتراض به داور مسابقه بعد از خاتمه بازی ، طبق ماده 66 آئین نامه انضباطی به تذکر محکوم شد
دیدار ماشین سازی تبریز و تراکتور سازی تبریز 1395/05/21 کمیته انضباطی سینا عشوری
گروه شکایت:
اعتراض به تصمیم داور با کردار یا رفتار فیزیکی
شرح شکایت:
آقای سینا عشوری بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل اعتراض به داور مسابقه و ورود بدون اجازه به داخل زمین ، طبق ماده 65 آئین نامه انضباطی به تذکر و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
دیدار پرسپولیس و صبای قم 1395/05/21 کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس تهران به دلیل فحاشی تماشاگران در دقایق23،26،30،33 و 40 مسابقه طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی و با توجه به سابقه هفته دوم به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
دیدار سپاهان اصفهان و استقلال خوزستان 1395/05/16 آیین نامه کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم سپاهان اصفهان به دلیل تخلف تماشاگرانش طبق بند 3 ماده 79 به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار سپاهان اصفهان و استقلال خوزستان 1395/05/16 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه استقلال خوزستان بخاطر فحاشی تماشاگرانش به تیم حریف و تخریف صندلی طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
678910 678910