بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز 1395/11/09 کمیته انضباطی سیدجلال حسینی
گروه شکایت:
تحریک تماشاگران
شرح شکایت:
سید جلال حسینی بازیکن شماره 4 تیم پرسپولیس به دلیل تحریک تماشاگران بعد از دریافت کارت زرد دوم در دقیقه 63 بازی تذکر کتبی گرفت.
صنعت نفت آبادان و استقلال تهرات 1395/11/06 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل پرتاب نارنجک ،ترقه ،آب،سکه و اشیا متفرقه بصورت مستمردرطول مسابقه به داخل زمین و استعمال الفاظ رکیک به دروازه بان خود وبا توجه به سوابق موجود در هفته های 4،11،13،14،15و16 لیگ برتر به یک جلسه بازی بدون تماشاگر و 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
فولاد خوزستان و پرسپولیس 1395/11/05 پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب ترقه توسط تماشاگران در دقایق 3و53و55 به استناد بند 1 ماده79 آیین نامه انضباطی و با توجه به سوابق موجود در هفته های 4و6و11و16به 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
فولاد خوزستان و پرسپولیس 1395/11/05 فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم فولاد خوزستان به دلیل پرتاب ترقه توسط تماشاگران در دقایق 43و31و63و66و69و70به استناد بند1ماده79 و با توجه به سوابق        هفته های 10و14و15به80میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
فولاد خوزستان و پرسپولیس 1395/11/05 کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم فولاد خوزستان به دلیل فحاشی تماشاگران به داور مسابقه به استناد بند 3ماده 79 آیین نامه انضباطی و با توجه به سوابق هفته های 10و14و15 لیگ برتر به پرداخت مبلغ 50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
صنعت نفت آبادان و صبای قم 1395/10/29 نفت آبادان کمیته انضباطی
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
صنعت نفت آبادان به دلیل تماشاگران منتسب در دیدار مقابل صبا به 50 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
پرسپولیس و سایپا تهران 1395/10/28 پرسپولیس تهران کمیته انضباطی
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس تهران به دلیل فحاشی تماشاگران به داور مسابقه به 100 میلیون ريال جرزیمه نقدی محکوم شد.
ماشین سازی تبریز و سایپا تهران 1395/10/28 نود ارومیه کمیته انضباطی
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
ماشین سازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران به داور مسابقه به هشتاد میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
ماشین سازی تبریز و سایپا تهران 1395/10/28 نود ارومیه
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
ماشین سازی تبریز به دلیل پرتاب گلوله های برفی به داخل زمین مسابقه به 50میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
سپاهان اصفهان و پدیده مشهد 1395/10/28 کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم سپاهان اصفهان به دلیل تخلفات تماشاگران در دیدار مقابل پدیده مشهد به استناد بند 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی می کند.