بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
شهرداری تبریز و شهرداری همدان 1396/01/08 کمیته انضباطی شهرداری همدان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
شهرداری همدان به دلیل پرتاب بطری در دیدار مورخ 96/2/25 مقابل شهرداری تبریز به استناد بند 1 ماده 79 آیین نامه انضباطی به 20 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
سایپا و استقلال تهران 1395/12/23 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال تهران به دلیل  تخلف تماشاگران در دیدار مورخ 23 اسفند 95 مقابل تیم سایپا از سری مسابقات هفته 24 به استناد بند 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت 100میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز 1395/12/23 کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم فولاد خوزستان به دلیل انداختن لیزر به طرف بازیکنان تیم و به استناد بند1ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. رای صادره قطعی است.
پرسپولیس تهران و استقلال 1395/12/23 کمیته انضباطی استقلال خوزستان
گروه شکایت:
بازیکنان اخطاری
شرح شکایت:
تیم استقلال خوزستان به دلیل دارا بودن 5 بازیکن اخطاری به استناد بند1ماده69 آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. رای صادره قطعی است.
پرسپولیس تهران و استقلال خوزستان 1395/12/23 کمیته انضباطی پورموسوی مربی استقلال خوزستان
گروه شکایت:
اعتراض به تصمیم داور با کردار یا رفتار فیزیکی
شرح شکایت:
پور موسوی مربی استقلال خوزستان به دلیل اعتراض به داور به استناد بند 2ماده63 به تذکر کتبی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
پرسپولیس تهران و استقلال خوزستان 1395/12/23 کمیته انضباطی مهدی مومنی
گروه شکایت:
رفتارهای مغایر با شان حرفه ای فوتبال
شرح شکایت:
مهدی مومنی بازیکن تیم استقلال خوزستان به دلیل رفتار غیرورزشی و به استناد بند 1 ماده69 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی محکوم گردید.رای صادره قطعی است.
مهدی کیانی 1395/12/04 داوران مهدی کیانی
گروه شکایت:
اظهار نظرها و مصاحبه های خلاف مقررات
شرح شکایت:
آقای مهدی کیانی بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز بر علیه داور مسابقه  مقابل ماشین سازی تبریز مصاحبه کرده که این تخلف منطبق با بند های 4و5 ماده 66 بوده و کمیته انضباطی وی را به  پرداخت 40میلیون ريال جریمه نقدی محکوم کرد.
گسترش فولاد تبریز و سایپا 1395/12/02 کمیته انضباطی ماشین سازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم گسترش فولاد تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران در دیدار مقابل سایپا از سری مسابقات هفته 21 لیگ برتر به پرداخت 60میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران 1395/12/02 کمیته انضباطی ذوب آهن اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم ذوب آهن به دلیل ورود یک تماشاگر به داخل زمین در دیدار 28 بهمن مقابل استقلال از سری مسابقات هفته 22 لیگ برتر به 30 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
ذوب آهن و استقلال تهران 1395/12/02 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال تهران به دلیل تخلفات تماشاگران و پرتاب نارنجک به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.