بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
سپاهان و تراکتور سازی 1396/02/18 کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم سپاهان به دلیل تخلف تماشاگران در دیدار نهم اردیبهشت مقابل تراکتور و به استناد بند3 ماده 79 به 100 میلیون ريال محکوم شد.
ماشین سازی تبریز و پرسپولیبس تهران 1396/02/18 کمیته انضباطی نود ارومیه
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم ماشین سازی تبریز به دلیل فحاشی به داور و بازیکنان حریف در دیدار مورخ 26 فروردین به استناد بند 3ماده79  آیین نامه انضباطی به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
ماشین سازی تبریز و پرسپولیس تهران 1396/02/18 کمیته انضباطی نود ارومیه
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم ماشین سازی تبریز به دلیل پرتاب ترقه و لیزر در دیدار مورخ 26 اردیبهشت مقابل پرسپولیس تهران به استناد بند 1 ماده79 آیین نامه انضباطی به 80میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان 1396/02/12 کمیته انضباطی ساسان انصاری
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
ساسان انصاری بازیکن فولاد خوزستان به دلیل هل دادن داور پس از اخراج  به استناد بند 3 ماده 66 آیین نامه انضباطی به 3 جلسه محرومیت و 50میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
صنعت نفت ابادان و فولاد خوزستان 1396/02/12 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت ابادان در دیدار مورخ 9 اردیبهشت  مقابل فولاد خوزستان  هفته 27 لیگ برتر به دلیل فحاشی تماشاگران و به استناد بند3 ماده 79 آیین نامه انضباطی  به 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان 1396/02/12 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت ابادان به دلیل پرتاب ترقه در دیدار مقابل فولاد خوزستان هفته 24 لیگ برتر نهم اردیبهشت و به استناد بند 1 ماده 79 آیین نامه انضباطی به 80 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
پدیده و استقلال تهران 1396/02/12 کمیته انضباطی پدیده مشهد
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پدیده به دلیل پرتتاب لیزر در دیدار نهم اردیبهشت مقابل استقلال تهران هفته 29 و به استناد بند 1 ماده 79 آیین نامه انضباطی  به 50 میلیون ريال جریمه محکوم شد.
پدیده و استقلال تهران 1396/02/12 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال در دیدار مقابل پدیده مشهد مورخ 96/2/9 به دلیل پرتاب لیزر توسط تماشاگران به استناد بند1ماده 79 آیین نامه انضباطی به 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم است.
پدیده و استقلال تهران 1396/02/12 کمیته انضباطی رضا مهاجری
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
رضا مهاجری سرمربی تیم پدیده به دلیل ورود غیر قانونی به داخل زمین و اعتراض منجر به اخراج به استناد بند 2 ماده 62 و تبصره ماده 65 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی و جریمه 30 میلیون ریالی محکوم شد.
شهرداری تبریز و شهرداری همدان 1396/02/08 کمیته انضباطی شهرداری تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم شهرداری تبریز در دیدار25 اردیبهشت مقابل شهرداری همدان به دلیل فحاشی و پرتاب سنگ به استناد بند1ماده79  به پرتاب 50 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.