بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
شهرداری تبریز و شهرداری همدان 1396/03/08 کمیته انضباطی شیرزاد فرید
گروه شکایت:
رفتار غیر ورزشی
شرح شکایت:
شیرزاد فرید بازیکن تیم شهرداری تبریز به دلیلرفتار زننده و زدن با دست به سینه داور منجر به اخراج در بازی مقابل شهرداری همدان به استاناد بند 3 و 5 ماده 66 به 2 ماه محرومیت مفید و 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
نفت امیدیه وو شهرداری کاشان 1396/03/07 کمیته انضباطی سید علی زواره ای
گروه شکایت:
رفتارهای مغایر با شان حرفه ای فوتبال
شرح شکایت:
سید علی زواره ای مربی تیم نفت امیدیه به دلیل رفتار غیر مسئولانه در دیدار 18 لردیبهشت مقابل شهرداری کاشان از لیگ دسته دوم  فوتبال به استناد بند 5ماده66 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی محکوم است.
نفت امیدیه و شهرداری کاشان 1396/03/07 کمیته انضباطی نفت امیدیه
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم نفت امیدیه در دیدار هفتم خرداد مقابل شهرداری کاشان مورخ 18 اردیبهشت از لیگ دسته 2 به دلیل فحاشی به داورمسابقه به استناد ماده 79و57 آیین نامه انضباطی به 50 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم است.
صبای قم و استقلال خوزستان 1396/02/19 کمیته انضباطی صبای قم
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تماشاگران تیم صبای قم به داور مسابقه فحاشی کرده که این تخلف منطبق با بند3ماده79 آیین نامه انضباطی بوده و تیم صبای قم به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
صبای قم و استقلال خوزستان 14/2/96 هفته سی ام 1396/02/19 کمیته انضباطی صبای قم
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
افراد منسوب (لیدرها) به تیم صبای قم اقدام به فحاشی کرده که این تخلف منطبق با ماده57 آیین نامه انضباطی بوده و تیم صبای قم به پرداخت مبلغ 50میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
صبای قم و استقلال خوزستان 1396/02/19 کمیته انضباطی علی اکبر سرلک
گروه شکایت:
فحاشی و استعمال الفاظ رکیک
شرح شکایت:
علی اکبر سرلک متصدی تدارکات تیم صبای قم به دلیل فحاشی و توهین و حمله ور شدن به سمت داور مسابقه که منطبق با بندهای 4و 3 ماده79 آیین نامه انضباطی بوده به یک ماه مفید محرومیت  از حضور در کلیه مسابقات رسمی  و پرداخت مبلغ 50 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قابل تجدید نظر است.
تراکتور سازی تبریز و نفت تهران 1396/02/18 کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تماشاگران تیم تراکتور سازی تبریز به داور مسابقه  و رییس فدراسیون فحاشی کرده که این تخلف منطبق با بند3ماده79 آیین نامه انضباطی بوده و تیم تراکتور سازی تبریز به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
استقلال تهران و سپاهان اصفهان 1396/02/18 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تماشاگران تیم استقلال تهران به تیم سپاهان اصفهان  فحاشی کرده که این تخلف منطبق با بند3ماده79 آیین نامه انضباطی بوده و این تیم به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
استقلال تهران و سپاهان اصفهان 1396/02/18 کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تماشاگران تیم اسپاهان اصفهان به سرمربی تیم حریف فحاشی کرده که این تخلف منطبق با بند3ماده79 آیین نامه انضباطی بوده و این تیم به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
فولاد خوزستان و پیکان تهران 1396/02/18 کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تماشاگران تیم فولاد خوزستان به داور مسابقه فحاشی کرده که این تخلف منطبق با بند3ماده79 آیین نامه انضباطی بوده و این تیم به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.