بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان تاریخ صدور شاکیان متشاکیان
71 دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز 1395/02/19 آیین نامه کمیته انضباطی سید مهدی رحمتی
گروه شکایت:
تحریک تماشاگران
شرح شکایت:
سید مهدی رحمتی در دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز به دلیل تحریک تماشاگران، فحاشی و اهانت به سرمربی تیم حریف به دو جلسه محرومیت از حضور در مسابقات لیگ برتر و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
سید مهدی رحمتی در دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز به دلیل تحریک تماشاگران، فحاشی و اهانت به سرمربی تیم حریف به دو جلسه محرومیت از حضور در مسابقات لیگ برترطبق بند ها 8 و 9 ماده 65 و 55 آیین نامه انضباطی محکوم شد.
72 دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز 1395/02/19 آیین نامه کمیته انضباطی سید مهدی رحمتی
گروه شکایت:
تحریک تماشاگران
شرح شکایت:
سید مهدی رحمتی در دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز به دلیل تحریک تماشاگران، فحاشی و اهانت به سرمربی تیم حریف به دو جلسه محرومیت از حضور در مسابقات لیگ برتر و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
سید مهدی رحمتی در دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز به دلیل تحریک تماشاگران، فحاشی و اهانت به سرمربی تیم حریف پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
73 دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز 1395/02/19 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
به دلیل پرتاب اشیا به نیمکت حریف، درگیری با تماشاگران تیم خودی و فحاشی به سرمربی تیم حریف، باشگاه استقلال طبق مواد 78 و 79به برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشاگر در لیگ برتر و جریمه 300 میلیون ریالی محکوم شد.

رای صادره:
باشگاه استقلال طبق مواد 78 و 79به برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشاگر در لیگ برتر به عنوان میزبان و جریمه 300 میلیون ریالی محکوم شد.
74 دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز 1395/02/19 آیین نامه کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم تراکتورسازی تبریز بخاطر فاحشی تماشاگرانش به داور و ایجاد تشنج و اهانت به دروازه بان تیم حریف طبق مواد 78 و 79 به تذکر کتبی و 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم تراکتورسازی تبریز مواد 78 و 79 به تذکر کتبی و 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
75 دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز 1395/02/19 آیین نامه کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
رفتار غیر ورزشی
شرح شکایت:
اجلال نصیری یکی از عوامل تیم باشگاه تراکتورسازی تبریز به دلیل دخالت در امور برگزاری و ورود غیر قانونی به زمین بازی، ایجاد تشنج و درگیری طبق مواد 65، 66، 55، 15 و 16 به سه ماه از هرگونه فعالیت ورزشی مرتبط به فوتبال و پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
اجلال نصیری یکی از عوامل تیم باشگاه تراکتورسازی تبریزطبق مواد 65، 66، 55، 15 و 16 به سه ماه از هرگونه فعالیت ورزشی مرتبط به فوتبال و پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
76 دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز 1395/02/19 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
رفتار غیر ورزشی
شرح شکایت:
به دلیل تخلف و فحاشی سیروس دین محمدی، وی طبق ماده 63 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

رای صادره:
به دلیل تخلف و فحاشی سیروس دین محمدی، وی طبق ماده 63 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی و درج در پرونده محکوم شد.
77 دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز 1395/02/19 آیین نامه کمیته انضباطی محمد نوازی
گروه شکایت:
رفتار غیر ورزشی
شرح شکایت:
به دلیل تخلف و فحاشی محمد نوازی، وی طبق ماده 63 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

رای صادره:
به دلیل تخلف و فحاشی محمد نوازی، وی طبق ماده 63 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی و درج در پرونده محکوم شد.
78 دیدار سپاهان و گسترش فولاد تبریز 1395/02/09 آیین نامه کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
دیدار دو تیم سپاهان و گسترش فولاد تبریز برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم سپاهان تخلفاتی مبنی بر اهانت به تیم داوری صورت گرفت. این تیم طبق ماده 79  به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
به دلیل تخلف واهانت تماشاگران تیم سپاهان، این تیم طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
79 دیدار تراکتورسازی تبریز و ملوان بندر انزلی 1395/02/09 آیین نامه کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
به دلیل فحاشی تماشاگران تیم تراکتور سازی تبریز، این تیم به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
به دلیل فحاشی تماشاگران تیم تراکتور سازی تبریز، این تیم به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
80 دیدار تراکتورسازی تبریز و ملوان بندر انزلی 1395/02/09 آیین نامه کمیته انضباطی ملوان بندر انزلی
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم ملوان بندر انزلی نیز به خاطر فحاشی تماشاگرانش به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

رای صادره:
تیم ملوان بندر انزلی نیز به خاطر فحاشی تماشاگرانش به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.