بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان تاریخ صدور شاکیان متشاکیان
61 دیدار ذوب آهن اصفهان و سیاه جامگان 1395/02/30 آیین نامه کمیته انضباطی مرتضی کرمانی مقدم
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
مرتضی کرمانی مقدم-مربی تیم سیاه جامگان به دلیل اعتراض و دخالت در امور داوری به تذکر کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

رای صادره:
مرتضی کرمانی مقدم-مربی تیم سیاه جامگان به دلیل اعتراض و دخالت در امور داوری به تذکر کتبی و درج در پرونده محکوم شد.
62 دیدار ذوب آهن اصفهان و سیاه جامگان 1395/02/30 آیین نامه کمیته انضباطی ذوب آهن اصفهان
گروه شکایت:
بازیکنان اخطاری
شرح شکایت:
تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری طبق مقررات ماده 69 به 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری طبق مقررات ماده 69 به 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
63 دیدار پرسپولیس تهران و راه آهن 1395/02/24 آیین نامه کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس تهران به خاطر پرتاب ترقه از سوی هوادارانش طبق ماده 79 به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم پرسپولیس تهران به خاطر پرتاب ترقه از سوی هوادارانش طبق ماده 79 به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
64 دیدار استقلال خوزستان و ذوب آهن 1395/02/24 آیین نامه کمیته انضباطی ذوب آهن اصفهان
گروه شکایت:
اعتراض به تصمیم داور با کردار یا رفتار فیزیکی
شرح شکایت:
به دلیل تخلف جلال امیدیان-مربی تیم ذوب آهن مبنی بر دخالت بر امر داوری و اعتراض به تصمیمات داوری، وی به توبیح کتبی و 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
به دلیل تخلف جلال امیدیان-مربی تیم ذوب آهن مبنی بر دخالت بر امر داوری و اعتراض به تصمیمات داوری، وی به توبیح کتبی و 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
65 دیدار استقلال خوزستان و ذوب آهن 1395/02/24 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال خوزستان به دلیل پرتاب اشیا به داخل زمین طبق ماده 78 آیین نامه انضباطی به 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم استقلال خوزستان به دلیل پرتاب اشیا به داخل زمین طبق ماده 78 آیین نامه انضباطی به 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
66 دیدار صبای قم و استقلال تهران 1395/02/24 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
به دلیل تخلف تماشاگران تیم استقلال تهران مبنی بر اهانت به سرمربی تیم مقابل، این تیم طبق ماده 79 به جریمه نقدی 50 میلیون ریالی محکوم شد.

رای صادره:
به دلیل تخلف تماشاگران تیم استقلال تهران مبنی بر اهانت به سرمربی تیم مقابل، این تیم طبق ماده 79 به جریمه نقدی 50 میلیون ریالی محکوم شد.
67 دیدار سیاه جامگان و ملوان بندر انزلی 1395/02/24 آیین نامه کمیته انضباطی سیاه جامگان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
به دلیل تخلف تماشاگران تیم سیاه جامگان مبنی بر فحاشی  هوادارن به تیم داوری و حریف، این تیم به 100 میلیون ریال جریمه نقدی طبق ماده 79 جریمه شد.

رای صادره:
به دلیل تخلف تماشاگران تیم سیاه جامگان مبنی بر فحاشی هوادارن به تیم داوری و حریف، این تیم به 100 میلیون ریال جریمه نقدی طبق ماده 79 جریمه شد.
68 دیدار سیاه جامگان و ملوان بندر انزلی 1395/02/24 آیین نامه کمیته انضباطی ملوان بندر انزلی
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
به دلیل تخلف تماشاگران تیم ملوان بندر انزلی مبنی بر شکستن صندلی و پرتاب به زمین مسابقه، این تیم به 50 میلیون ریال جریمه نقدی طبق ماده 79 جریمه شد.

رای صادره:
به دلیل تخلف تماشاگران تیم ملوان بندر انزلی مبنی بر شکستن صندلی و پرتاب به زمین مسابقه، این تیم به 50 میلیون ریال جریمه نقدی طبق ماده 79 جریمه شد.
69 دیدار سیاه جامگان و ملوان بندر انزلی 1395/02/24 آیین نامه کمیته انضباطی ملوان بندر انزلی
گروه شکایت:
بازیکنان اخطاری
شرح شکایت:
تیم ملوان بندر انزلی به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری طبق ماده 69 آیین نامه انضباطی به 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم ملوان بندر انزلی به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری طبق ماده 69 آیین نامه انضباطی به 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
70 دیدار استقلال اهواز و پرسپولیس تهران 1395/02/22 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال اهواز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
به دلیل تخلف تماشاگران تیم استقلال اهواز، این تیم تا اطلاع ثانوی با صدور قرار دستور موقت در تمامی مسابقات داخلی تا اطلاع ثانوی محروم است.

رای صادره:
به دلیل تخلف تماشاگران تیم استقلال اهواز، این تیم یک دیدار بدون حضور تماشاگر را برگزار کرد.