بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان تاریخ صدور شاکیان متشاکیان
51 دیدار صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان 1395/05/24 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه صنعت نفت آبادان به دلیل پرتاب فشفشه و ترقه از سوی تماشاگران طبق بند یک ماده 79 به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
باشگاه صنعت نفت آبادان به دلیل پرتاب فشفشه و ترقه از سوی تماشاگران طبق بند یک ماده 79 به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
52 دیدار صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان 1395/05/24 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فحاشی تماشاگران به بازیکن تیم حریف طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فحاشی تماشاگران به بازیکن تیم حریف طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
53 دیدار سایپا و پدیده مشهد 1395/05/24 کمیته انضباطی محسن یوسفی
گروه شکایت:
فحاشی و استعمال الفاظ رکیک
شرح شکایت:
محسن یوسفی بازیکن تیم پدیده مشهد به دلیل فحاشی به بازیکن هم تیمی،با بکار گیری الفاظ رکیک به پرداخت 30 ملیون ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت از همراهی تیم شد.

رای صادره:
محسن یوسفی بازیکن تیم پدیده مشهد به دلیل فحاشی به بازیکن هم تیمی،با بکار گیری الفاظ رکیک به پرداخت 30 ملیون ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت از همراهی تیم شد.
54 دیدار سپاهان اصفهان و استقلال خوزستان 1395/05/16 آیین نامه کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم سپاهان اصفهان به دلیل تخلف تماشاگرانش طبق بند 3 ماده 79 به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم سپاهان اصفهان به دلیل تخلف تماشاگرانش طبق بند 3 ماده 79 به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
55 دیدار سپاهان اصفهان و استقلال خوزستان 1395/05/16 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه استقلال خوزستان بخاطر فحاشی تماشاگرانش به تیم حریف و تخریف صندلی طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
باشگاه استقلال خوزستان بخاطر فحاشی تماشاگرانش به تیم حریف و تخریف صندلی طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
56 دیدار تیم های پیکان تهران و صبای قم 1395/05/10 آیین نامه کمیته انضباطی ساکت الهامی
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
ساکت الهامی- مربی تیم صبای قم به دلیل اعتراض به تصمیمات داور که منجر به اخراجش شد طبق ماده 66 به تذکر کتبی محکوم شد.

رای صادره:
ساکت الهامی- مربی تیم صبای قم به دلیل اعتراض به تصمیمات داور که منجر به اخراجش شد طبق ماده 66 به تذکر کتبی محکوم شد.
57 دیدار پیکان تهران و صبای قم 1395/05/10 آیین نامه کمیته انضباطی مهیار مرتضوی اصل
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
مهیار مرتضوی- پزشک تیم صبا به دلیل اهانت به داور از روی نیمکت ذخیره ها اخراج شد. وی طبق ماده 66 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی . 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
مهیار مرتضوی- پزشک تیم صبا به دلیل اهانت به داور از روی نیمکت ذخیره ها اخراج شد. وی طبق ماده 66 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی . 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
58 دیدار استقلال خوزستان و استقلال تهران 1395/05/10 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه استقلال خوزستان به دلیل پرتاب ترقه از سوی تماشاگران تیمش، طبق بند یک ماده 79 به پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
این تیم بخاطر  فحاشی تماشاگرانش نیز باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

رای صادره:
باشگاه استقلال خوزستان به دلیل پرتاب ترقه از سوی تماشاگران تیمش، طبق بند یک ماده 79 به پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این تیم بخاطر فحاشی تماشاگرانش نیز باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
59 دیدار استقلال خوزستان و استقلال تهران 1395/05/10 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم باشگاه استقلال تهران به دلیل پرتاب ترقه از سوی تماشاگرانش طبق بند  یک ماده 79 به پرداخت 30میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
این باشگاه به خاطر فحاشی تماشاگرانش به تیم داوری نیز باید 30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

رای صادره:
تیم باشگاه استقلال تهران به دلیل پرتاب ترقه از سوی تماشاگرانش طبق بند یک ماده 79 به پرداخت 30میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این باشگاه به خاطر فحاشی تماشاگرانش به تیم داوری نیز باید 30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
60 دیدار ذوب آهن و سیاه جامگان 1395/02/30 آیین نامه کمیته انضباطی سیاه جامگان
گروه شکایت:
اعتراض به تصمیم داور با کردار یا رفتار فیزیکی
شرح شکایت:
علی عباسی-مدیر عامل تیم سیاه جامگان به دلیل اهانت و فحاشی به داور و نماینده فدراسیون به سه ماه محرومیت از همراهی تیم و دخالت در امور فوتبال  به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
علی عباسی-مدیر عامل تیم سیاه جامگان به دلیل اهانت و فحاشی به داور و نماینده فدراسیون به سه ماه محرومیت از همراهی تیم و دخالت در امور فوتبال به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.