بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان تاریخ صدور شاکیان متشاکیان
41 دیدار نفت تهران و ماشین سازی تبریز 1395/07/10 کمیته انضباطی نود ارومیه
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه ماشین سازی تبریز به دلیل اهانت تماشاگران به داور بازی طبق بند 3 ماده 79 به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
باشگاه ماشین سازی تبریز به دلیل اهانت تماشاگران به داور بازی طبق بند 3 ماده 79 به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
42 دیدار تراکتور سازی و پرسپولیس 1395/06/29 کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه تراکتور سازی تبریز به دلیل پرتاب سنگ و بطری از طرف تماشاگران به سمت داور و بازیکن حریف که منجر به توقف بازی شد، با توجه به سابقه هفته چهارم، به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
باشگاه تراکتور سازی تبریز به دلیل پرتاب سنگ و بطری از طرف تماشاگران به سمت داور و بازیکن حریف که منجر به توقف بازی شد، با توجه به سابقه هفته چهارم، به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
43 دیدار تراکتور سازی و پرسپولیس 1395/06/29 کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران در دقایق متعدد به داوران و بازیکنان حریف، طبق بند 3 ماده 79 و با توجه به سابقه هفته چهارم به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران در دقایق متعدد به داوران و بازیکنان حریف، طبق بند 3 ماده 79 و با توجه به سابقه هفته چهارم به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
44 دیدار استقلال تهران و ماشین سازی تبریز 1395/06/29 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال تهران به دلیل فحاشی تماشاگران به بازیکن حریف و داور مسابقه طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی و با توجه به سوابق هفته دوم و سوم به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد 

رای صادره:
تیم استقلال تهران به دلیل فحاشی تماشاگران به بازیکن حریف و داور مسابقه طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی و با توجه به سوابق هفته دوم و سوم به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
45 دیدار صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان 1395/06/29 کمیته انضباطی عمید جمالی پور
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
آقای عمید جمالی پور مربی تیم استقلال خوزستان به دلیل اعتراض به داور که منجر به اخراج ایشان شد، طبق بند 5 ماده 66 آئین نامه انضباطی  تذکر در پرونده درج شد

رای صادره:
آقای عمید جمالی پور مربی تیم استقلال خوزستان به دلیل اعتراض به داور که منجر به اخراج ایشان شد، طبق بند 5 ماده 66 آئین نامه انضباطی تذکر در پرونده درج شد
46 دیدار پرسپولیس و صبای قم 1395/05/24 کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس تهران به دلیل فحاشی تماشاگران در دقایق23،26،30،33 و 40 مسابقه طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی و با توجه به سابقه هفته دوم به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد

رای صادره:
تیم پرسپولیس تهران به دلیل فحاشی تماشاگران در دقایق23،26،30،33 و 40 مسابقه طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی و با توجه به سابقه هفته دوم به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
47 دیدار ماشین سازی تبریز و تراکتور سازی تبریز 1395/05/24 کمیته انضباطی سینا عشوری
گروه شکایت:
اعتراض به تصمیم داور با کردار یا رفتار فیزیکی
شرح شکایت:
آقای سینا عشوری بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل اعتراض به داور مسابقه و ورود بدون اجازه به داخل زمین ، طبق ماده 65 آئین نامه انضباطی به تذکر و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد

رای صادره:
آقای سینا عشوری بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل اعتراض به داور مسابقه و ورود بدون اجازه به داخل زمین ، طبق ماده 65 آئین نامه انضباطی به تذکر و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
48 دیدار ماشین سازی تبریز و تراکتور سازی تبریز 1395/05/24 کمیته انضباطی رسول پاکی خطیبی
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
آقای رسول خطیبی سر مربی باشگاه ماشین سازی تبریز به دلیل اعتراض به داور مسابقه بعد از خاتمه بازی ، طبق ماده 66 آئین نامه انضباطی به تذکر محکوم شد

رای صادره:
آقای رسول خطیبی سر مربی باشگاه ماشین سازی تبریز به دلیل اعتراض به داور مسابقه بعد از خاتمه بازی ، طبق ماده 66 آئین نامه انضباطی به تذکر محکوم شد
49 ماشین سازی تبریز و تراکتور سازی تبریز 1395/05/24 کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل توهین تماشاگران منتسب به آن باشگاه به داور مسابقه ، طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد

رای صادره:
تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل توهین تماشاگران منتسب به آن باشگاه به داور مسابقه ، طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
50 استقلال خوزستان و نفت تهران 1395/05/24 کمیته انضباطی بهزاد غلامپور
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
آقای بهزاد غلامپور مربی تیم نفت تهران به دلیل اعتراض به داور و رفتار غیر مسئولانه که منجر به اخراج ایشان گردید، طبق ماده 66 آئین نامه انضباطی به تذکر کتبی محکوم شد

رای صادره:
آقای بهزاد غلامپور مربی تیم نفت تهران به دلیل اعتراض به داور و رفتار غیر مسئولانه که منجر به اخراج ایشان گردید، طبق ماده 66 آئین نامه انضباطی به تذکر کتبی محکوم شد