بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان تاریخ صدور شاکیان متشاکیان
31 دیدار سایپا و سپاهان اصفهان 1395/08/10 کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم سپاهان اصفهان به دلیل فحاشی تماشاگران به داور مسابقه طبق بند 3 ماده 79 و با توجه به سوابق هفته های 1و 3 به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم سپاهان به دلیل فحاشی تماشاگران به داور به هشتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
32 دیدار سایپا و سپاهان اصفهان 1395/08/10 کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
ورود غیر قانونی به زمین مسابقه
شرح شکایت:
تیم سپاهان اصفهان به دلیل ورود بدون اجازه نیمکت نشیان به داخل زمین بعد از دریافت گل مساوی طبق ماده 65 به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم سپاهان به دلیل ورود بدون اجازه نیمکت نشینان به داخل زمین مسابقه به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
33 دیدار ترکتورسازی و فولاد خوزستان 1395/08/04 کمیته انضباطی اردشیر قلعه نویی
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
آقای امیر قلعه نویی سر مربی تیم تراکتورسازی تبریز به خاطر اعتراض به داور مسابقه که منجر به اخراج ایشان و رفتار غیر مسئولانه بعد از اخراج ، طبق بند 4 ماده 66 آئین نامه انضباطی ضمن توبیخ کتبی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
رای صادره:
آقای امیر قلعه نویی سر مربی تیم تراکتورسازی تبریز به خاطر اعتراض به داور مسابقه که منجر به اخراج ایشان و رفتار غیر مسئولانه بعد از اخراج ، طبق بند 4 ماده 66 آئین نامه انضباطی ضمن توبیخ کتبی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
34 مسابقه تیم های تراکتور سازی تبریز و فولاد خوزستان 1395/08/04 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران در مسابقه با تیم فولاد خوزستان ، طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی و با توجه به سوابق قبلی به مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید

رای صادره:
تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران در مسابقه با تیم فولاد خوزستان ، طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی و با توجه به سوابق قبلی به مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید
35 دیدار استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران 1395/08/04 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه پرسپولیس به دلیل درگیری تماشگران منتسب به این با شگاه با تماشاگران تیم حریف ( استقلال خوزستان) ، طبق ماده 79 آئین نامه انضباطی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید

رای صادره:
باشگاه پرسپولیس به دلیل درگیری تماشاگران منتسب به این با شگاه با تماشاگران تیم حریف ( استقلال خوزستان) ، طبق ماده 79 آئین نامه انضباطی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید
36 دیدار استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران 1395/08/04 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال استقلال خوزستان
گروه شکایت:
استفاده از بازیکن غیرمجاز و محروم
شرح شکایت:
باشگاه استقال خوزستان به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری در دیدار با پرسپولیس تهران ، طبق ماده 69 آئین نامه انضباطی به 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید

رای صادره:
باشگاه استقال خوزستان به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری در دیدار با پرسپولیس تهران ، طبق ماده 69 آئین نامه انضباطی به 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید
37 دیدار استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران 1395/08/04 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال استقلال خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال خوزستان به دلیل پرتاب اشیا از سوی تماشاگران به داخل زمین مسابقه و به سمت تماشاگران حریف ، طبق ماده 78 و 79 آئین نامه انضباطی به سه جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در دیدارهای خانگی و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید

رای صادره:
تیم استقلال خوزستان به دلیل پرتاب اشیا از سوی تماشاگران به داخل زمین مسابقه و به سمت تماشاگران حریف ، طبق ماده 78 و 79 آئین نامه انضباطی به سه جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در دیدارهای خانگی و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید
38 دیدار استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران 1395/08/04 کمیته انضباطی استقلال خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال خوزستان به دلیل فحاشی تماشاگرانش به داور مسابقه به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی طبق بند 3 ماده 79 شد.

رای صادره:
تیم استقلال خوزستان به خاطر فحاشی تماشاگرانش به مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
39 تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان 1395/07/10 کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل پرتاب گلوله های برفی و فحاشی توسط تماشاگران منتسب به استناد بند 3 ماده 79آیین نامه انضباطی به یک بازی بدون تماشاگردر اولین مسابقه که میزبان است و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشود.

رای صادره:
تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل پرتاب گلوله های برفی و فحاشی توسط تماشاگران منتسب به استناد بند 3 ماده 79آیین نامه انضباطی به یک بازی بدون تماشاگردر اولین مسابقه که میزبان است و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشود.
40 فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان 1395/07/10 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فخاشی تماشاگزان که مستند به بند 3ماده79  است و با توجه به سوابق قبلی به 70میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فخاشی تماشاگزان که مستند به بند 3ماده79 است و با توجه به سوابق قبلی به 70میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.