بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان تاریخ صدور شاکیان متشاکیان
21 فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان 1395/10/07 غلامحسین امینی فر
گروه شکایت:
اعتراض مکرر به تصمیم داور
شرح شکایت:
غلامحسین امینی فر سرپرست صنعت نفت آبادان در دیدار مورخ 95/9/26 مقابل فولادخوزستان از سری مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر به دلیل اعتراضات مکرر و بی احترامی به داور که منطبق با ماده 66 آیین نامه انضباطی است ، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و 20میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
غلامحسین امینی فر سرپرست صنعت نفت آبادان در دیدار مورخ 95/9/26 مقابل فولادخوزستان از سری مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر به دلیل اعتراضات مکرر و بی احترامی به داور که منطبق با ماده 66 آیین نامه انضباطی است ، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و 20میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
22 ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس 1395/10/07 کمیته انضباطی کمال کامیابی نیا
گروه شکایت:
بی احترامی
شرح شکایت:
کمال کامیابی نیا بازیکن شماره 11 پرسپولیس به دلیل بی احترامی به ناظر مسابقه در پایان دیدار مورخ 95/9/26 مقابل ذوب آهن اصفهان از سری مسابقات هفته چهاردهم به استناد ماده 66 به تذکر کتبی و 10 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
کمال کامیابی نیا بازیکن شماره 11 پرسپولیس به دلیل بی احترامی به ناظر مسابقه در پایان دیدار مورخ 95/9/26 مقابل ذوب آهن اصفهان از سری مسابقات هفته چهاردهم به استناد ماده 66 به تذکر کتبی و 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
23 فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان 1395/10/07 کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم فولاد خوزستان به دلیل سر دادن شعارهای تحریک آمیز، تماشاگران به استناد بند 3 ماده79 آیین نامه انضباطی به 50میلیون ریال جریمه نقدی و تذکر محکوم شد.

رای صادره:
تیم فولاد خوزستان به دلیل سردادن شعارهای تحریک آمیزتوسط تماشاگران، به استنادبند3ماده79 آیین نامه انضباطی به50میلیون ریال جریمه نقدی وتذکرمحکوم شد.
24 جری دیکاردو 1395/09/07 کمیته انضباطی جری دیکاردو
گروه شکایت:
اقدام برای برخورد فیزیکی
شرح شکایت:
آقای جری دیکاردو بازیکن ذوب آهن اصفهان به دلیل برخورد فیزیکی با بازیکن تیم مقابل در زمان تعویض به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و حضور در مسابقات رسمی و پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد

رای صادره:
آقای جری دیکاردو بازیکن ذوب آهن اصفهان به دلیل برخورد فیزیکی با بازیکن تیم مقابل در زمان تعویض به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و حضور در مسابقات رسمی و پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
25 نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان 1395/09/07 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فحاشی تماشاگران به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی با توجه به سابقه هفته چهارم محکوم شد.

رای صادره:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فحاشی تماشاگران به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی با توجه به سابقه هفته چهارم محکوم شد.
26 دیدار سیاه جامگان و نفت تهران 1395/08/10 منصور شفیعی جعفرآبادی
گروه شکایت:
رفتار غیر ورزشی
شرح شکایت:
منصور شفیعی مربی تیم سیاه جامگان به دلیل رفتار غیر ورزشی و تحریک آمیز به سمت نیمکت حریف که منجر به اخراج وی گردید، طبق بند 4 ماده 66 و با توجه به سابقه هفته هشتم به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه از همراهی تیم محروم شد.

رای صادره:
منصور شفیعی مربی تیم سیاه جامگان به دلیل رفتار غیر ورزشی و تحریک آمیز به سمت نیمکت حریف که منجر به اخراج وی گردید، طبق بند 4 ماده 66 و با توجه به سابقه هفته هشتم به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه از همراهی تیم محروم شد.
27 دیدار ماشین سازی تبریز و پیکان تهران 1395/08/10 کمیته انضباطی نود ارومیه
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم ماشین سازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران به داور مسابقه، طبق بند 3 ماده 79 با توجه به سوابق هفته های 6 و 7 به پرداخت مبلغ 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم ماشین سازی تبریز به 80 منیلیون ریال جریمه نقدی به خاطر فحاشی به داور از سوی تماشاگران محکوم است.
28 دیدار ماشین سازی تبریز و پیکان تهران 1395/08/10 کمیته انضباطی سعید بخشی زاده
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
سعید بخشی زاده به دلیل اعتراض به داور که منجر به اخراج وی گردید، طبق ماده 65 به تذکر کتبی محکوم شد.

رای صادره:
سعید بخشی زاده به دلیل اعتراض به داور که منجر به اخراج وی گردید، طبق ماده 65 به تذکر کتبی محکوم شد.
29 دیدار ماشین سازی تبریز و پیکان تهران 1395/08/10 کمیته انضباطی صادق پورحسین
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
صادق پور حسین مربی تیم ماشین سازی به دلیل اعتراض به داور که منجر به اخراج وی گردید، طبق ماده 65 به تذکر کتبی محکوم شد.

رای صادره:
صادق پورحسین به دلیل اعتراض به داور که منجر به اخراج وی گردید، طبق ماده 65 به تذکر کتبی محکوم شد.
30 دیدار ماشین سازی تبریز و پیکان تهران 1395/08/10 کمیته انضباطی نود ارومیه
گروه شکایت:
ورود غیر قانونی به زمین مسابقه
شرح شکایت:
تیم ماشین سازی تبریز به دلیل ورود نیمکت نشینان این تیم بدون اجازه داور به زمین مسابقه بعد از به ثمر رسیدن گل چهارم، طبق ماده 65 به پرداخت 30 ملیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم ماشین سازی تبریز به دلیل ورود نیمکت نشینان این تیم بدون اجازه داور به زمین مسابقه بعد از به ثمر رسیدن گل چهارم، طبق ماده 65 به پرداخت 30 ملیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.