بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان تاریخ صدور شاکیان متشاکیان
11 استقلال و پرسپولیس 1395/11/25 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال به دلیل تخلف تماشاگران مبنی بر فحاشی و پرتاب اشیا و ترقه منجر به مصدوم شدن بازیکن پرسپولیس و به استناد ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم استقلال به دلیل تخلف تماشاگران مبنی بر فحاشی و پرتاب اشیا و ترقه منجر به مصدوم شدن بازیکن پرسپولیس و به استناد ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
12 پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز 1395/11/06 کمیته انضباطی سیدجلال حسینی
گروه شکایت:
تحریک تماشاگران
شرح شکایت:
سید جلال حسینی بازیکن شماره 4 تیم پرسپولیس به دلیل تحریک تماشاگران بعد از دریافت کارت زرد دوم در دقیقه 63 بازی تذکر کتبی گرفت.

رای صادره:
سید جلال حسینی بازیکن شماره 4 تیم پرسپولیس به دلیل تحریک تماشاگران بعد از دریافت کارت زرد دوم در دقیقه 63 بازی تذکر کتبی گرفت.
13 صنعت نفت آبادان و استقلال تهرات 1395/11/06 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل پرتاب نارنجک ،ترقه ،آب،سکه و اشیا متفرقه بصورت مستمردرطول مسابقه به داخل زمین و استعمال الفاظ رکیک به دروازه بان خود وبا توجه به سوابق موجود در هفته های 4،11،13،14،15و16 لیگ برتر به یک جلسه بازی بدون تماشاگر و 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل پرتاب نارنجک ،ترقه ،آب،سکه و اشیا متفرقه بصورت مستمردرطول مسابقه به داخل زمین و استعمال الفاظ رکیک به دروازه بان خود وبا توجه به سوابق موجود در هفته های 4،11،13،14،15و16 لیگ برتر به یک جلسه بازی بدون تماشاگر و 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
14 سپاهان اصفهان و پدیده مشهد 1395/10/28 کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم سپاهان اصفهان به دلیل تخلفات تماشاگران در دیدار مقابل پدیده مشهد به استناد بند 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال جریمه نقدی می کند.

رای صادره:
تیم سپاهان اصفهان به دلیل تخلفات تماشاگران در دیدار مقابل پدیده مشهد به استناد بند 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی می کند.
15 صنعت نفت آبادان و صبای قم 1395/10/28 نفت آبادان کمیته انضباطی
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
صنعت نفت آبادان به دلیل تماشاگران منتسب در دیدار مقابل صبا به 50 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
صنعت نفت آبادان به دلیل تماشاگران منتسب در دیدار مقابل صبا به 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
16 ماشین سازی تبریز و سایپا تهران 1395/10/28 نود ارومیه کمیته انضباطی
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
ماشین سازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران به داور مسابقه به هشتاد میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
ماشین سازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران به داور مسابقه به هشتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
17 نفت تهران و استقلال تهران 1395/10/23 کمینه انضباطی فدراسیون استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال تهران به دلیل فحاشی تماشاگران به تیم حریف به استناد بند 3ماده79 آیین نامه انضباطی به ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم استقلال تهران به دلیل فحاشی تماشاگران به تیم حریف به استناد بند 3ماده79 آیین نامه انضباطی به ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
18 استقلال تهران و پدیده مشهد 1395/10/07 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال تهران به دلیل فحاشی تماشاگران در دیدار مورخ 25/9/95 مقابل تیم پدیده مشهد از سری مسابقات هفته 14 لیگ برتر به استناد بند 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به 60 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم استقلال تهران به دلیل فحاشی تماشاگران در دیدار مورخ 25/9/95 مقابل تیم پدیده مشهد از سری مسابقات هفته 14 لیگ برتر به استناد بند 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به 60 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
19 ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران 1395/10/07 کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب بطری و سایر اشیا به سمت نیمکت داوران به استناد بند 1ماده 79 آیین نامه انضباطی به 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
کمال کامیابی نیا بازیکن شماره 11 تیم پرسپولیس به خاطر بی احترامی به ناظر مسابقه به استناد ماده 66 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی و 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب بطری و سایر اشیا به سمت نیمکت داوران به استناد بند 1ماده 79 آیین نامه انضباطی به 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. کمال کامیابی نیا بازیکن شماره 11 تیم پرسپولیس به خاطر بی احترامی به ناظر مسابقه به استناد ماده 66 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی و 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
20 فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان 1395/10/07 کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم فولاد خوزستان در دیدار مورخ 95/9/26 مقابل تیم صنعت نفت آبادان از سری مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر به علت پرتاب ترقه توسط تماشاگران به داخل زمین مسابقه که منطبق با بند 1 ماده 79 آیین نامه انضباطی است به 70میلیون ریال جریمه  نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم فولاد خوزستان در دیدار مورخ 95/9/26 مقابل تیم صنعت نفت آبادان از سری مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر به علت پرتاب ترقه توسط تماشاگران به داخل زمین مسابقه که منطبق با بند 1 ماده 79 آیین نامه انضباطی است به 70میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.