بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان تاریخ صدور شاکیان متشاکیان
101 دیدار فولاد خوزستان و صبای قم 1395/01/14 آیین نامه کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
به دلیل تخلف تماشاگران مبنی بر فحاشی به داور و سرمربی تیم مقابل و پرتاب ترقه، تیم فولاد خوزستان طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.

رای صادره:
تیم فولاد خوزستان بخاطر فحاشی به داور مسابقه وسرمربی تیم مقابل و پرتاب ترقه به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
102 دیدار فولاد خوزستان و صبا قم 1395/01/14 آیین نامه کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
به دلیل فحاشی به داور و سرمربی تیم صبای قم و پرتاب ترقه، تیم فولاد خوزستان به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم فولاد خوزستان بخاطر تخلف تماشاگرانش به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
103 دیدار سپاهان اصفهان و ملوان بندر انزلی 1395/01/12 آیین نامه کمیته انضباطی ملوان بندر انزلی
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
مجتبی احمدی-سرپرست تیم ملوان بندر انزلی، وی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
مجتبی احمدی-سرپرست تیم ملوان بندر انزلی،به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خودمحکوم شد.
104 دیدار سپاهان اصفهان و ملوان بندر انزلی 1395/01/12 آیین نامه کمیته انضباطی ملوان بندر انزلی
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
مجتبی احمدی-سرپرست تیم ملوان بندر انزلی، وی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
مجتبی احمدی-سرپرست ملوان به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
105 دیدار گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان 1395/01/12 آیین نامه کمیته انضباطی فراز کمال وند
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
فراز کمال وند-سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز تخلفاتی مبنی بر اهانت به داور که منجر به اخراجش شد، صورت گرفت. با توجه به عدم وجود سابقه قبلی به توبیخ کتبی و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

رای صادره:
فراز کمال وند-سرمربی تیم گسترش فولاد تبریزبا توجه به عدم وجود سابقه قبلی به توبیخ کتبی و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
106 دیدار گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان 1395/01/12 آیین نامه کمیته انضباطی ماشین سازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم گسترش فولاد تبریز نیز به خاطر اهانت تماشاگرانش به داور و دخالت در امر داوری طبق بند 78 و 79 آیین نامه انضباطی به تذکر به مسئولین تیم و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم گسترش فولاد تبریز به خاطر تخلف تماشاگرانش به تذکر کتبی و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی طبق مواد79 و 78 آیین نامه انضباطی محکوم شد.
107 دیدار سپاهان اصفهان و ملوان بندر انزلی 1395/01/12 آیین نامه کمیته انضباطی مجتبی احمدی
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
به دلیل تخلف مجتبی احمدی-سرپرست تیم ملوان بندر انزلی مبنی بر اعتراض و اهانت به داور، وی طبق مواد 64 و 65 آیین نامه انضباطی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.

رای صادره:
به خاطر اهانت و اعتراض به داور از سوی مجتبی احمدی-سرپرست تیم ملوان بندر انزلی، وی به سه جلسه محرومیت و 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
108 دیدار سایپا و تراکتورسازی 1395/01/12 آیین نامه کمیته انضباطی حمید مطهری
گروه شکایت:
رفتار غیر ورزشی
شرح شکایت:
به دلیل اهانت به بازیکن تیم مقابل از سوی حمید مطهری-مربی تیم سایپا، وی طبق بند 9 ماده 65 به توبیخ کتبی و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.

رای صادره:
حمید مطهری به خاطر اهانت به بازیکن تیم مقابل به توبیخ کتبی و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
109 دیدار گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان 1395/01/12 آیین نامه کمیته انضباطی فراز کمال وند
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
به دلیل تخلف فراز کمالوند-سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز به خاطر اهانت به داور بازی، وی طبق بند 5 ماده 66 با توجه به عدم وجود سابقه قبلی به توبیخ کتبی و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
به دلیل تخلف فراز کمالوند-سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز به خاطر اهانت به داور بازی، وی طبق بند 5 ماده 66 به توبیخ کتبی و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
110 دیدار گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان 1395/01/12 آیین نامه کمیته انضباطی ماشین سازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
به دلیل اهانت تماشاگران تیم گسترش فولاد به داور بازی طبق مقررات موارد 78 و 79 آیین نامه انضباطی، این تیم به تذکر به مسئولین تیم و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
به دلیل تخلفات تماشاگران گسترش فولاد تبریز، این تیم طبق مواد 78 و 79 به تذکر به مسئولین و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.