بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان تاریخ صدور شاکیان متشاکیان
91 دیدار استقلال خوزستان و نفت تهران 1395/01/26 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
به دلیل فحاشی تماشاگران تیم استقلال خوزستان ، این تیم به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

رای صادره:
به دلیل فحاشی تماشاگران تیم استقلال خوزستان، این تیم به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
92 دیدار استقلال تهران و فولاد خوزستان 1395/01/23 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال تهران به خاطر فحاشی تماشاگرانش مقابل تیم فولاد خوزستان و داوران، به پرداخت جریمه 200 میلیون ریالی و با توجه به تکرار تخلفات محکوم شد.

رای صادره:
با توجه به فحاشی تماشاگران تیم استقلال بهداور و تیم حریف، این تیم با توجه به تکرار تخلفات به 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
93 دیدار استقلال تهران و سپاهان اصفهان 1395/01/22 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال تهران به خاطر فحاشی تماشاگرانش طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم استقلال تهران بخاطر فحاشی تماشاگرانش نسبت به تیم مقابل به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
94 دیدار ملوان بندر انزلی و پرسپولیس تهران 1395/01/21 آیین نامه کمیته انضباطی مازیار زارع
گروه شکایت:
اعتراض به تصمیم داور با کردار یا رفتار فیزیکی
شرح شکایت:
به دلیل رفتار زننده و اعتراض به تصمیم داور از سوی مازیار زارع، وی به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
مازیار زارع بخاطر رفتار زننده و اعتراض به تصمیم داور به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
95 دیدار ملوان بندر انزلی و پرسپولیس تهران 1395/01/21 آیین نامه کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
به دلیل فحاشی و تخلف تماشاگران تیم پرسپولیس تهران، این تیم به پرداخت 100 میلیون ریال حجریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم پرسپولیس به خاطر فحاشی تماشاگرانش به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
96 دیدار ملوان بندر انزلی و پرسپولیس تهران 1395/01/21 آیین نامه کمیته انضباطی ملوان بندر انزلی
گروه شکایت:
بازیکنان اخطاری
شرح شکایت:
تیم ملوان بندر انزلی به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری به پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
به خاطر فحاشی و پرتاب بطری به سمت داور و اهانت به تماشاگران تیم مقابل، باشگاه ملوان بندر انزلی به پرداخت 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
97 دیدار ملوان بندر انزلی و پرسپولیس تهران 1395/01/21 آیین نامه کمیته انضباطی ملوان بندر انزلی
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
به دلیل تخلف تماشاگران تیم ملوان مبنی بر پرتاب بطری به داور و فحاشی به بازیکنان تیم مقابل، این تیم به 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم ملوان بندر انزلی به خاطر داشتم 5 بازیکن اخطاری به پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
98 دیدار سیاه جامگان و فولاد خوزستان 1395/01/21 آیین نامه کمیته انضباطی سیاه جامگان
گروه شکایت:
فحاشی و استعمال الفاظ رکیک
شرح شکایت:
تیم سیاه جامگان به دلیل فحاشی تماشاگرانش بعد از پایان بازی به داور مسابقه طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.

رای صادره:
به دلیل فحاشی تماشاگران تیم سیاه جامگان، این تیم به پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
99 دیدار راه آهن و نفت تهران 1395/01/15 آیین نامه کمیته انضباطی نفت تهران
گروه شکایت:
بازیکنان اخطاری
شرح شکایت:
تیم نفت تهران به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری در بازی برابر راه آهن به پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای طبق ماده 69 آیین نامه انضباطی قطعی است.

رای صادره:
تیم نفت تهران به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری به 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
100 دیدار راه آهن تهران و نفت تهران 1395/01/15 آیین نامه کمیته انضباطی نفت تهران
گروه شکایت:
بازیکنان اخطاری
شرح شکایت:
تیم نفت تهران به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری طبق ماده 69 انضباطی به پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم نفت تهران به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری به 40 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت شد.
678910 678910