زمین های چمن

1.دو باب زمین چمن طبیعی با رختکن مجهز هر کدام به ابعاد 190 در 70 متر مربع جهت تمرینات تیم های ملی.

2.یک باب زمین چمن مصنوعی به ابعاد 43 در 25 متر مربع.3.یک باب زمین چمن مصنوعی استاندارد.