مهمانسرای شماره دو آکادمی ملی فوتبال ایران

مهمانسرای شماره دو در تابستان 1388 به مساحت 430 مترمربع با امکانات زیرافتتاح  شد.
1-این مهمانسرا دارای ظرفیت 33 نفر و کلیه امکانات است.
2-این مکان جهت ارائه خدمات به تیم های ملی رده های مختلف بانوان احداث شده است.