کادر باشگاه:
 • اردشیر قلعه نویی
  اردشیر قلعه نویی
  سرمربی


بازیکنان:
 • سعید الهویی
  سعید الهویی
  شماره پیراهن0
 • میلاد شیخ فخرالدینی
  میلاد شیخ فخرالدینی
  شماره پیراهن0
 • بختیار رحمانی
  بختیار رحمانی
  شماره پیراهن0
 • محمدباقر صادقی
  محمدباقر صادقی
  شماره پیراهن1
 • محمد نژاد مهدی
  محمد نژاد مهدی
  شماره پیراهن2
 • وحید محمدزاده
  وحید محمدزاده
  شماره پیراهن3
 • جورجی گولسیانی
  جورجی گولسیانی
  شماره پیراهن5
 • سیدمحمدرضا حسینی
  سیدمحمدرضا حسینی
  شماره پیراهن7
 • قاسم حدادی فر
  قاسم حدادی فر
  شماره پیراهن8
 • ربیع عطایا
  ربیع عطایا
  شماره پیراهن9
 • احسان پهلوان
  احسان پهلوان
  شماره پیراهن10
 • مرتضی تبریزی
  مرتضی تبریزی
  شماره پیراهن11
 • محمدرشید مظاهری
  محمدرشید مظاهری
  شماره پیراهن12
 • فرشید مهمدی
  فرشید مهمدی
  شماره پیراهن15
 • محمدرضا عباسی
  محمدرضا عباسی
  شماره پیراهن17
 • اسماعیل شریفات
  اسماعیل شریفات
  شماره پیراهن20
 • علی حمام
  علی حمام
  شماره پیراهن20
 • محمد بختیاری
  محمد بختیاری
  شماره پیراهن22
 • دانیال اسماعیلی فر
  دانیال اسماعیلی فر
  شماره پیراهن23
 • مهران درخشان مهر
  مهران درخشان مهر
  شماره پیراهن24
 • محمدرضا رستمی
  محمدرضا رستمی
  شماره پیراهن25
 • محمدرضا خدری
  محمدرضا خدری
  شماره پیراهن29
 • مهدی رجب زاده
  مهدی رجب زاده
  شماره پیراهن30
 • محمد امینی
  محمد امینی
  شماره پیراهن31
 • ابوالفضل بابادی عکاشه
  ابوالفضل بابادی عکاشه
  شماره پیراهن32
 • پویا اسدی هارونی
  پویا اسدی هارونی
  شماره پیراهن34
 • حسین سنگرگیر
  حسین سنگرگیر
  شماره پیراهن35
 • امیرحسین صفوی
  امیرحسین صفوی
  شماره پیراهن37
 • محمدرضا شیخ حسین
  محمدرضا شیخ حسین
  شماره پیراهن40
 • معراج اسماعیلی اصفهانی
  معراج اسماعیلی اصفهانی
  شماره پیراهن44
 • حمید بوحمدان
  حمید بوحمدان
  شماره پیراهن88
 • کیروش استنلی
  کیروش استنلی
  شماره پیراهن99