کادر باشگاه:
 • مجید جلالی
  مجید جلالی
  سرمربی


بازیکنان:
 • امیر روستایی
  امیر روستایی
  شماره پیراهن0
 • کنت انگ ووک
  کنت انگ ووک
  شماره پیراهن0
 • رحمان احمدی
  رحمان احمدی
  شماره پیراهن1
 • مهدی شیری
  مهدی شیری
  شماره پیراهن2
 • امیرحسین صادقی
  امیرحسین صادقی
  شماره پیراهن6
 • محمدصادق بارانی
  محمدصادق بارانی
  شماره پیراهن7
 • مهدی مومنی لاریمی
  مهدی مومنی لاریمی
  شماره پیراهن10
 • فراز امام علی
  فراز امام علی
  شماره پیراهن11
 • بختیار رحمانی
  بختیار رحمانی
  شماره پیراهن11
 • سید پیام نیازمند
  سید پیام نیازمند
  شماره پیراهن12
 • سیدابوالفضل رزاق پور
  سیدابوالفضل رزاق پور
  شماره پیراهن13
 • ماهان رحمانی
  ماهان رحمانی
  شماره پیراهن14
 • سیدمهران موسوی
  سیدمهران موسوی
  شماره پیراهن15
 • آرمان قاسمی
  آرمان قاسمی
  شماره پیراهن16
 • حجت حق وردی
  حجت حق وردی
  شماره پیراهن20
 • سعید صادقی
  سعید صادقی
  شماره پیراهن21
 • ابوالفضل ابراهیمی
  ابوالفضل ابراهیمی
  شماره پیراهن23
 • علی حمودی
  علی حمودی
  شماره پیراهن40
 • نادر محمدی
  نادر محمدی
  شماره پیراهن93
 • امیر حسین کریمی دخرآبادی
  امیر حسین کریمی دخرآبادی
  شماره پیراهن99
 • امیر حسین کریمی دخرآبادی
  امیر حسین کریمی دخرآبادی
  شماره پیراهن99
 • مرتضی آقاخان
  مرتضی آقاخان
  شماره پیراهن99