کادر باشگاه:
 • علی دایی
  علی دایی
  سرمربی


بازیکنان:
 • آرمان رمضانی
  آرمان رمضانی
  شماره پیراهن0
 • محمدرضا اخباری شاد
  محمدرضا اخباری شاد
  شماره پیراهن1
 • حامد فلاح زاده
  حامد فلاح زاده
  شماره پیراهن1
 • دانیال ماهینی
  دانیال ماهینی
  شماره پیراهن2
 • رضا علیاری
  رضا علیاری
  شماره پیراهن3
 • روزبه شاهعلی دوست
  روزبه شاهعلی دوست
  شماره پیراهن4
 • محمدحسین کنعانی زادگان
  محمدحسین کنعانی زادگان
  شماره پیراهن5
 • محمد دانشگر
  محمد دانشگر
  شماره پیراهن6
 • آرش رضاوند
  آرش رضاوند
  شماره پیراهن7
 • ابراهیم صادقی سنجابی
  ابراهیم صادقی سنجابی
  شماره پیراهن8
 • مهدی ترابی
  مهدی ترابی
  شماره پیراهن9
 • علی قلی زاده
  علی قلی زاده
  شماره پیراهن11
 • سیداحمد مهدی زاده
  سیداحمد مهدی زاده
  شماره پیراهن12
 • رضا اسدی
  رضا اسدی
  شماره پیراهن14
 • علی شجاعی
  علی شجاعی
  شماره پیراهن15
 • طه شریعتی
  طه شریعتی
  شماره پیراهن16
 • حامد شیری
  حامد شیری
  شماره پیراهن18
 • علی آستانی
  علی آستانی
  شماره پیراهن19
 • امید خالدی
  امید خالدی
  شماره پیراهن21
 • محمد بائوج
  محمد بائوج
  شماره پیراهن23
 • محمد شریفی
  محمد شریفی
  شماره پیراهن24
 • رضا جعفری
  رضا جعفری
  شماره پیراهن24
 • مصطفی ناییج پور
  مصطفی ناییج پور
  شماره پیراهن25
 • علیرضا عبدالله نژاد
  علیرضا عبدالله نژاد
  شماره پیراهن25
 • حسین کامیاب
  حسین کامیاب
  شماره پیراهن27
 • محمد سلطانی مهر
  محمد سلطانی مهر
  شماره پیراهن28
 • محمدرضا سلیمانی
  محمدرضا سلیمانی
  شماره پیراهن32
 • محمدحسین اکبرمنادی
  محمدحسین اکبرمنادی
  شماره پیراهن33
 • محمد عباس زاده
  محمد عباس زاده
  شماره پیراهن33