استقلال خوزستان

کادر باشگاه:
 • عبداله ویسی
  عبداله ویسی
  سرمربی


بازیکنان:
 • فرید بهزادی کریمی
  فرید بهزادی کریمی
  شماره پیراهن0
 • عادل کلاه کج
  عادل کلاه کج
  شماره پیراهن0
 • گودرز داودی
  گودرز داودی
  شماره پیراهن1
 • محمدعلی فرامرزی
  محمدعلی فرامرزی
  شماره پیراهن2
 • رضا مرادی
  رضا مرادی
  شماره پیراهن3
 • موسی کولیبالی
  موسی کولیبالی
  شماره پیراهن5
 • عقیل شویعی کعبی
  عقیل شویعی کعبی
  شماره پیراهن5
 • میثم دورقی
  میثم دورقی
  شماره پیراهن6
 • حکیم نصاری
  حکیم نصاری
  شماره پیراهن8
 • طالب ریکانی
  طالب ریکانی
  شماره پیراهن10
 • رضا کرملاچعب
  رضا کرملاچعب
  شماره پیراهن11
 • سعید زارع
  سعید زارع
  شماره پیراهن14
 • وحید نامداری
  وحید نامداری
  شماره پیراهن16
 • سلمان بحرانی
  سلمان بحرانی
  شماره پیراهن17
 • کلودیر مارینی جونیور
  کلودیر مارینی جونیور
  شماره پیراهن18
 • حسین صادقی
  حسین صادقی
  شماره پیراهن19
 • حسین بهرامی خشاب
  حسین بهرامی خشاب
  شماره پیراهن22
 • علیرضا دغاغله
  علیرضا دغاغله
  شماره پیراهن25
 • فرزاد بهمنی
  فرزاد بهمنی
  شماره پیراهن26
 • سیدعلیرضا زندوی
  سیدعلیرضا زندوی
  شماره پیراهن27
 • ابوالفضل محمدحسنی
  ابوالفضل محمدحسنی
  شماره پیراهن29
 • ابوالفضل علایی
  ابوالفضل علایی
  شماره پیراهن30
 • حسن پورحمیدی
  حسن پورحمیدی
  شماره پیراهن33
 • مهرداد پورابوالقاسم
  مهرداد پورابوالقاسم
  شماره پیراهن34
 • یونس دلفی
  یونس دلفی
  شماره پیراهن37
 • حسین پورحمیدی
  حسین پورحمیدی
  شماره پیراهن40
 • وحید شیخ ویسی
  وحید شیخ ویسی
  شماره پیراهن45