کادر باشگاه:
 • یحیی گل محمدی
  یحیی گل محمدی
  سرمربی


بازیکنان:
 • احسان پهلوان
  احسان پهلوان
  شماره پیراهن0
 • مهدی مهدی پور
  مهدی مهدی پور
  شماره پیراهن0
 • بختیار رحمانی
  بختیار رحمانی
  شماره پیراهن0
 • دانیال اسماعیلی فر
  دانیال اسماعیلی فر
  شماره پیراهن0
 • محمد ایران پوریان
  محمد ایران پوریان
  شماره پیراهن2
 • مهدی کیانی
  مهدی کیانی
  شماره پیراهن6
 • محمد ابراهیمی
  محمد ابراهیمی
  شماره پیراهن10
 • محمد نوری
  محمد نوری
  شماره پیراهن14
 • محمدرضا مهدی زاده کاسانی
  محمدرضا مهدی زاده کاسانی
  شماره پیراهن16
 • محمدرضا آزادی
  محمدرضا آزادی
  شماره پیراهن19
 • مهدی شریفی
  مهدی شریفی
  شماره پیراهن20
 • فرزین گروسیان
  فرزین گروسیان
  شماره پیراهن21
 • محمد امین بهرامی
  محمد امین بهرامی
  شماره پیراهن22
 • عارف آقاسی
  عارف آقاسی
  شماره پیراهن23
 • فرزاد حاتمی
  فرزاد حاتمی
  شماره پیراهن24
 • سیدفاخر تهامی
  سیدفاخر تهامی
  شماره پیراهن27
 • محمد نادری
  محمد نادری
  شماره پیراهن28
 • رضا عبدی
  رضا عبدی
  شماره پیراهن29
 • امیر اسدزاده
  امیر اسدزاده
  شماره پیراهن30
 • حامد حسینعلی زاده
  حامد حسینعلی زاده
  شماره پیراهن32
 • مهدی محمدیان
  مهدی محمدیان
  شماره پیراهن33
 • علی اسماعیلی
  علی اسماعیلی
  شماره پیراهن40
 • سینا عشوری
  سینا عشوری
  شماره پیراهن66
 • امیر نصرآزادانی
  امیر نصرآزادانی
  شماره پیراهن70
 • شهرام گودرزی
  شهرام گودرزی
  شماره پیراهن77
 • محمد مسلمی پور
  محمد مسلمی پور
  شماره پیراهن77
 • علی طاهران سرخه کاو
  علی طاهران سرخه کاو
  شماره پیراهن88