باشگاه فرش آرای مشهد

کادر باشگاه:
 • مجید مرتضایی
  مجید مرتضایی
  سرمربی
 • حمید سالاری
  حمید سالاری
  مربی
 • حمید فردی
  حمید فردی
  تدارکات


بازیکنان:
 • حسین عظیمی
  حسین عظیمی
  شماره پیراهن1
 • علی رحیمی
  علی رحیمی
  شماره پیراهن2
 • محسن زارعی
  محسن زارعی
  شماره پیراهن4
 • مجید خزایی
  مجید خزایی
  شماره پیراهن7
 • علی اسعدی
  علی اسعدی
  شماره پیراهن8
 • شهرام شریف زاده
  شهرام شریف زاده
  شماره پیراهن9
 • سعید سروری
  سعید سروری
  شماره پیراهن10
 • رضا آبگون
  رضا آبگون
  شماره پیراهن11
 • هادی احمدی
  هادی احمدی
  شماره پیراهن12
 • جواد قدیری
  جواد قدیری
  شماره پیراهن13
 • عبدالرحمان سارانی
  عبدالرحمان سارانی
  شماره پیراهن15
 • موسی حسن دوست
  موسی حسن دوست
  شماره پیراهن15
 • حامد سنایی
  حامد سنایی
  شماره پیراهن16
 • سروش احمدنیا
  سروش احمدنیا
  شماره پیراهن16
 • قدرت بهادری
  قدرت بهادری
  شماره پیراهن17
 • محسن باغیشنی
  محسن باغیشنی
  شماره پیراهن18
 • اکبر کاظمی
  اکبر کاظمی
  شماره پیراهن20
 • معین افشار
  معین افشار
  شماره پیراهن23