باشگاه فوتسال شهروند ساری

کادر باشگاه:
 • سعید خیراندیش
  سعید خیراندیش
  سرپرست
 • علیرضا رعدی
  علیرضا رعدی
  سرمربی
 • حسین نجاریان
  حسین نجاریان
  مربی
 • مسعود قاسمی طالشی
  مسعود قاسمی طالشی
  پزشک


بازیکنان:
 • محمود لطفی
  محمود لطفی
  شماره پیراهن2
 • مهدی قلی زاده
  مهدی قلی زاده
  شماره پیراهن4
 • امیرحسین کلبادی نژاد
  امیرحسین کلبادی نژاد
  شماره پیراهن5
 • سیدعلی کیایی
  سیدعلی کیایی
  شماره پیراهن6
 • طاها مرتضوی
  طاها مرتضوی
  شماره پیراهن7
 • محمد طاهری
  محمد طاهری
  شماره پیراهن8
 • محمدرضا کرد
  محمدرضا کرد
  شماره پیراهن9
 • مرتضی عظیمایی
  مرتضی عظیمایی
  شماره پیراهن10
 • سعید بلباسی
  سعید بلباسی
  شماره پیراهن11
 • یاسین رضازاده
  یاسین رضازاده
  شماره پیراهن12
 • حمید رضا ره انجام
  حمید رضا ره انجام
  شماره پیراهن14
 • رضا امانی
  رضا امانی
  شماره پیراهن15
 • محمدرضا نریمانپور
  محمدرضا نریمانپور
  شماره پیراهن16
 • مراد ناظری
  مراد ناظری
  شماره پیراهن19
 • مسعود سعادتی
  مسعود سعادتی
  شماره پیراهن20
 • سینا پرکاس
  سینا پرکاس
  شماره پیراهن25
 • سیدجواد منتظر
  سیدجواد منتظر
  شماره پیراهن32
 • امیرحسین رسولی
  امیرحسین رسولی
  شماره پیراهن77
 • علی ابراهیمی
  علی ابراهیمی
  شماره پیراهن90